...

ასოციაციის პროდუქტი

  • ორთოგრაფიული ლექსიკონი V1.0
  • განმარტებითი ლექსიკონი V1.0
  • ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სახელმძღვანელო
  • ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა V1.0
  • ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა V2.0

ორთოგრაფიული ლექსიკონი V1.0

ორთოგრაფიული ლექსიკონი შექმნილია არსებული ნორმატიული გამოცემების (თოფურია-გიგინეიშვილის „ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი“, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი“, „თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები“...) ბაზაზე, მოქმედი ორთოგრაფიული წესების გათვალისწინებით.

პროექტი - „ქართული ენის ელექტრონული ორთოგრაფიული ლექსიკონი“ - დააფინანსა რუსთაველის ფონდმა.

 

ორთოგრაფიული ლექსიკონი

 


ავტორები: ჭაბუკი ქირია, ვახტანგ იმნაიშვილი, ქეთევან გოჩიტაშვილი, რატი სხირტლაძე

განმარტებითი ლექსიკონი V1.0

განმარტებითი ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის და ენის მოდელირების ასოციაციის ერთობლივ პროექტს წარმოადგენს. იგი შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდმა დააფინანსა.
განმარტებითი ლექსიკონის ა, ბ, გ და ე ასოები შეტანილია ლექსიკონის ახალი რედაქციის, ხოლო დანარჩენი ასოები – ძველი რედაქციის მიხედვით.

 

განმარტებითი ლექსიკონი
განმარტებითი ლექსიკონი

 

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სახელმძღვანელო

“ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული ცნობარი“ ემყარება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ რეკომენდირებულ სასკოლო სახელმძღვანელოებს (ავტორები: ა. შანიძე, ლ. კვაჭაძე, ა. არაბული), რომელთა მიხედვით მომზადებული თეორიული საკითხები წარმოდგენილია შავი შრიფტით.

განსხვავებული მოსაზრებების წარმოდგენისა და, საჭიროების შემთხვევაში, დაზუსტების მიზნით სხვა  ფერის შრიფტით მოცემულია დამატებითი ინფორმაცია ზოგი ენობრივი მოვლენის შესახებ პროფესორ თედო უთურგაიძის ავტორობით.

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სახელმძღვანელო

 

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა v1.0

ენის მოდელირების ასოციაციის თაოსნობით 2006-2008 წლებში შეიქმნა “ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა v1.0“, რომელიც ენის ფორმალიზებულ მოდელს ეფუძნება. იგი შემდეგი კომპონენტებისგან შედგება:
1. ქართული ენის მართლწერის შესამოწმებელი პროგრამა ("სპელჩეკერი")
2. ქართულ კოდირებებს შორის გადამყვანი პროგრამა, რომელსაც იმავდროულად შეუძლია შეცდომით აკრეფილი სიტყვების მონიშვნა და კორექტული გადატანა
3. ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სახელმძღვანელო
4. ანალიზატორი, რომელიც ადგენს სიტყვის მორფოლოგიას და ამოიცნობს მარტივი გაუვრცობელი წინადადების წევრებს.

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა

აქვე შეგიძლიათ ნახოთ პროგრამის ინსტალირებისა და მოხმარების ინსტრუქცია.
ქართული ენის მართლწერის შესამოწმებელი პროგრამა ("სპელჩეკერი") საშუალებას გაძლევთ MS Word-ში, MS Excel-სა და MS PowerPoint -ში შეასწოროთ ორთოგრაფიული შეცდომები, მოახდინოთ სიტყვების კორექტული გადატანა და გადაიყვანოთ ქართული ტექსტი ერთი კოდირებიდან მეორეში. სპელჩეკერი მუშაობს ყველა გავრცელებულ ქართულ კოდირებაში

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემის შესაქმნელად განხორციელებული სამუშაოები ცალკეულ მოდულებად იყოფა.  თითოეულ მოდულზე დროის სხვადასხვა პერიოდში სპეციალისტთა სხვადასხვა ჯგუფები მუშაობდნენ. ეს მოდულებია:
ენის მოდელირების ასოციაცია დიდ მადლობას უხდის თითოეულ მოდულზე მომუშავე სპეციალისტს გაწეული სამუშაოსთვის.
იხილეთ შესრულებული სამუშაოების და შესაბამისი სპეციალისტების ნუსხა

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა V2.0

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემის ახალ ვერსიაზე მუშაობა 2008 წლის ივლისში დაიწყო და ახლაც მიმდინარეობს. ახალ ვერსიაში გამოყენებული იქნება ენის არსებითად სრულყოფილი ფორმალური მოდელი. ასევე მნიშვენოვნად გაუმჯობესდება და დაჩქარდება სისტემის პროგრამული ნაწილი, რის იმედსაც საპილოტო ვერსია იძლევა. ვიმედოვნებთ, რომ პროგრამის ახალ ვერსიას MS Office-ს ქართულენოვანი მომხმარებლის უმრავლესობა მოიწონებს და გამოიყენებს.