...

მოხმარების ინსტრუქცია

”ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა”

ინსტალირებისა და მოხმარების ინსტრუქცია

1. ჩამოტვირთეთ სპელჩეკერი. ინსტალაციის შემდეგ გადატვირთეთ კომპიუტერი;
2. სპელჩეკერი იყენებს მაკროსებს, რისთვისაც საჭიროა გამოიძახოთ MS WORD/MS EXCELL- ის Tools/Macros/Security ფანჯარა და მიუთითოთ Security Level: Low

3. სპელჩკერის მუშაობის პრინციპებს განგიმარტავთ MS Word- ის მაგალითზე. MS Excel-სა და MS PowerPoint -ში სპელჩეკერის ფუნქციონირება MS Word-ის ანალოგიურია.

ინსტალაციის შემდეგ ინსტრუმენთა პანელში გაჩნება შემდეგი Toolbar-ი:

ღილაკები:

 • შემოწმება - სპელჩეკერის გაშვება
 • კონვერტაცია - კონვერტაცია, სიტყვების კორექტული გადატანა და არასწორი სიტყვების გახაზვა
 • გრამატიკა - ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სახელძღვანელო
 • ანალიზი - წინადადების სინტაქსური ანალიზი, სიტყვის მორფოლოგია და სხვ.
 • დახმარება - თქვენ ახლა ამ განყოფილებაში იმყოფებით

4. სპელჩეკერის ფანჯარას შემდეგი სახე აქვს :

ღილაკების აღწერილობა :

 • შეცვალე - ამოუცნობი სიტყვის სავარაუდო სწორი პასუხებიდან შერჩეული სიტყვით ჩანაცვლება
 • დატოვე - ამოუცნობი სიტყვის დატოვება
 • დაამატე - ამოუცნობი სიტყვის ჩამატება პირად ლექსიკონში
 • დააბრუნე - სპელჩეკერის მიერ შეტანილი ცვლილებების უკან დაბრუნება
 • შეწყვიტე - ტექსტის შემოწმების პროცესის შეწყვეტა
 • დახურე - ფანჯრის დახურვა
 • პირველი - სიტყვის სავარაუდო სწორი პასუხების შეთავაზებისას სავარაუდო სიტყვის რამდენი პირველი ასო ემთხვევა ამოუცნობი სიტყვის პირველ ასოებს.
 • შიდა - სიტყვის სავარაუდო სწორი პასუხების ფორმირებისას მაქსიმუმ რამდენი ასოთი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამოუცნობი და სავარაუდო სიტყვა. ასოთა განსხვავებაში იგულისხმება გამორჩენილი , ზედმეტად ან არასწორად აკრეფილი ასოები.
 • ხელახლა - თუ შეცვალეთ "პირველი" ან "შიდა" მნიშვნელობები , სავარაუდო სიტყვათა ჩამონათვალის ხელახალი ფორმირება.

რეკომენდირებულია "პირველი" და "შიდა" მნიშვლელობები 1- ის ტოლი იყოს . ორივე შემთხვევაში მაქსიმალური დასაშვები მნიშვნელობა არის 3. გაითვალისწინეთ , რომ რაც უფრო დიდია "შიდა" მნიშვნელობა , მით მეტი სავარაუდო პასუხს მიიღებთ და შესაბამისად მათი ფორმირებაც მეტ დროს დაიჭერს.

5. სასარგებლო უტილიტების პანელს შემდეგი სახე აქვს :

აღწერილობა :

 • შეცდომების გახაზვა - თუ მონიშნულია , წითლად გაიხაზება ყველა შეცდომა .
 • გადატანა - მოხდება სიტყვების კორექტული გადატანა
 • კონვერტაცია - თუ მონიშნულია , შეგიძლიათ შეარჩიოთ სასურველი შრიფტი , რომელშიც გსურთ ტექსტის გადაყვანა . შეგიძლიათ ტექსტი გადაიყვანოთ ვთქ . AcadNusx- იდან Sylfaen - ში .
 • შეწყვიტე - ტექსტის შემოწმების პროცესის შეწყვეტა
 • გაშვება - პროცედურის გაშვება
 • დაბრუნება - შეტანილი ცვლილებების უკან დაბრუნება
 • დახურვა - ფანჯრის დახურვა .

6. ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელოს აქვს სტანდარული Help ფაილის ფორმატი:

7. ანალიზი

ეს განყოფილება საშუალებას გაძლევთ მოახდინოთ მარტივი გაუვრცობელი წინადადების ანალიზი. პროგრამა ამოიცნობს წინადადების წევრებს: შემასმენელს, ქვემდებარეს, პრიდაპირ და ირიბ დამატებებს.

ასევე შეგიძლიათ გააანალიზოთ სიტყვის მორფოლოგია - გამოყოთ ფუძე, ბრუნვის ნიშანი, ნაწილაკი და ა.შ. დაადგინოთ, თუ სიტყვა რა მეტყველების ნაწილია და ა.შ.

8. დახმარება

თქვენ ახლა ”დახმარებას” ეცნობით

გაითვალისწინეთ , რომ სპელჩეკერი მუშაობს ქართული კოდირების ყველა გავრცელებულ ვერსიაში . თუ თქვენ იყენებთ თქვენს საკუთარ კოდირებას , მარტივად შეგიძლიათ მისი აღწერა C:Geo.ini ფაილში , რის შემდეგაც სპელჩეკერი თქვენს კოდირებაზეც იმუშავებს . თუ კოდირების აღწერისას რაიმე სირთულეს წააწყდით , გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ შესაბამის შრიფტი და ჩვენ თავად მოგაწვდით რედაქტირებულ Geo.ini ფაილს