...

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სახელმძღვანელო

“ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული ცნობარი“ ემყარება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ რეკომენდირებულ სასკოლო სახელმძღვანელოებს (ავტორები: ა. შანიძე, ლ. კვაჭაძე, ა. არაბული), რომელთა მიხედვით მომზადებული თეორიული საკითხები წარმოდგენილია შავი შრიფტით.

განსხვავებული მოსაზრებების წარმოდგენისა და, საჭიროების შემთხვევაში, დაზუსტების მიზნით სხვა  ფერის შრიფტით მოცემულია დამატებითი ინფორმაცია ზოგი ენობრივი მოვლენის შესახებ პროფესორ თედო უთურგაიძის ავტორობით.

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სახელმძღვანელო