...

განმარტებითი ლექსიკონი

განმარტებითი ლექსიკონის დახმარება

ძიებისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ რეგულარული გამოსახულებები:

* - აღნიშნავს ასოთა ნებისმიერ თანამიმდევრობას
& - აღნიშნავს "და" კავშირს
+ - აღნიშნავს "ან" კავშირს

თუ რეგულარული გამოსახულება შეიცავს "და" ან "ან" კავშირებს, აუცილებლად
გამოიყენთ ფრჩხილები.

გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამის მოხმარების გაადვილების მიზნით:
მეთაური სიტყვის ველში ტექსტის შეყვანისას ავტომატურად იგულისხმება, რომ მას
მოსდევს *
განმარტების ველში ტექსტის შეყვანისას ავტომატურად იგულისხმება, რომ მას წინ უსწრებს
* და მოსდევს *.

 

მაგალითი:
მეთაური სიტყვა: ა
განმარტება: ((გრიშ)+(აკაკი))
შედეგი: ყველა სიტყვა-სტატია, რომლის მეთაური სიტყვა იწყება "ა"-ზე და განმარტებაში
მოყვანილია გრიშაშვილის ან აკაკის ილუსტრაცია

ლექსიკონში არსებული შემოკლებანი

ავიაც. ავიაცია
ალერს. საალერსო
ანატ. ანატომია
ანაქრ. ანაქრონიზმი
ანთროპ. ანთროპოლოგია
არაბ. არაბული
არაბ.-სპარ. არაბულ-სპარსული
არითმ. არითმეტიკა
არქ. არქაული
არქეოლ. არქეოლოგია
არქიტ. არქიტექტურა
ასტრ. ასტრონომია
ასურ.-ბაბილ. ასურულ-ბაბილონური
აფთ. სააფთიაქო
აწმ. აწმყო
აწმ.-მყ. აწმყო-მყოფადი
აჭარ. აჭარული
ახ. ახალი
ბავშ. საბავშვო, ბავშვური
ბანკ. საბანკო
ბარბარ. ბარბარიზმი
ბერძ. ბერძნული
ბიბლიოთ. საბიბლიოთეკო
ბიოლ. ბიოლოგია
ბოტან. ბოტანიკა
ბრ. ბრუნვა
ბრძან. ბრძანებითი
ბუღ. ბუღალტერია, საბუღალტრო
გადატ. გადატანით, გადატანითი
განუსაზღვრ. განუსაზღვრელი
გეოგრ. გეოგრაფია
გეოდ. გეოდეზია
გეოლ. გეოლოგია
გერმ. გერმანული
გრამატ. გრამატიკა
გრდმ. გარდამავალი
გრდუვ. გარდაუვალი
გუდამაყ. გუდამაყრული
გურ. გურული
დამცირ. დამცირებითი
დარგ. დარგობრივი
დაცინ. დაცინვითი
დინ. დინამიკური
დიპლ. დიპლომატია
ევფემ. ევფემიზმი
ეთიოპ. ეთიოპიური
ეთნ. ეთნოგრაფია
ეკლ. საეკლესიო
ეკონ. ეკონომიკა
ელექტ. ელექტროტექნიკა
ელიფს. ელიფსისი
ენტომ. ენტომოლოგიური
ესპ. ესპანური
ვაჭრ. სავაჭრო
ვნებ. ვნებითი
ვულგ. ვულგარული
ზედმიწ. ზედმიწევნით
ზედსართ. ზედსართავი სახელი
ზ.-იმერ. ზემო-იმერული
ზმნს. ზმნისართი
ზოოლ. ზოოლოგია
ზოოტექ. ზოოტექნიკა
ზ.-რაჭ. ზემო-რაჭული
ზღაპ. ზღაპრული
ზღვ. საზღვაო
თავაზ. თავაზიანი
თარგმ. თარგმანი
თეატ. თეატრი
თიან. თიანური
თურმ. თურმეობითი
თურქ. თურქული
თუშ. თუშური
იაპონ. იაპონური
ივს. ივსებს
იმერ. იმერული
ინგ. ინგლისური
ინგილ. ინგილოური
ინდ. ინდივიდუალური
ირონ. ირონიული
ისტ. ისტორიული
იტალ. იტალიური
იყენ. იყენებს
იხ. იხილე
კავშ. კავშირი
კავშირ. კავშირებითი
კალკ. კალკი
კანც. საკანცელარიო
კაუზატ. კაუზატივი
კახ. კახური
კნინ. კნინობითი
კრებ. კრებითი
კუთხ. კუთხური
კულინ. კულინარია
ლათ. ლათინური
ლანძღ. სალანძღავი
ლეჩხ. ლეჩხუმური
ლინგვ. ლინგვისტიკა
ლიტ. ლიტერატურა
ლოგ. ლოგიკა
ლოც. დალოცვა
მათემ. მათემატიკა
მალ. მალაიური
მაცალკევ. მაცალკევებელი (კავშირი)
მეგრ. მეგრული
მედიც. მედიცინა
მემცენ. მემცენარეობა
მესხ. მესხური
მეტაფ. მეტაფორა
მეცნ. მეცნიერული
მეცხოვ. მეცხოველეობა
მთიულ. მთიულური
მთ.-მად. სამთამადნო
მითოლ. მითოლოგია
მიმღ. მიმღეობა
მინერ. მინერალოგია
მისთ. მისთანანი, მისთანები
მიც. მიცემითი
მნიშვ. მნიშვნელობა
მოთხ. მოთხრობითი (ბრუნვა)
მოფერ. მოფერებით, მოფერებითი
მოქმ. მოქმედებითი (ბრუნვა; გვარი)
მოძვ. მოძველებული
მოხევ. მოხეური
მრ. მრავლობითი
მსაზღვ. მსაზღვრელი
მუს. მუსიკა
მყ. მყოფადი
მშენ. მშენებლობა
მხ. მხოლოობითი
მხატვ. მხატვრობა
ნათ. ნათესაობითი
ნამ. ნამყო
ნამ. უსრ. ნამყო უსრული
ნამ. ძირით. ნამყო ძირითადი
ნატრ. ნატვრითი
ნაცვალსახ. ნაცვალსახელი
ნაწილ. ნაწილაკი
ნეოლოგ. ნეოლოგიზმი
ობ. საობიექტო (ქცევა)
პალეოგრ. პალეოგრაფია
პატივისც. პატივისცემით
პერიფრ. პერიფრაზი
პოეტ. პოეტური
პოლ. პოლონური
პოლიგრ. პოლიგრაფია
პოლიტ. პოლიტიკური
პორტუგ. პორტუგალიური
პროვანს. პროვანსული
ჟარგ. ჟარგონული
რ. რიცხვი
რაჭ. რაჭული
რელიგ. რელიგია
რკ.-გზ. რკინიგზისა
რუმინ. რუმინული
რუს. რუსული
სამართ. სამართალი
სამხ. სამხედრო
სანსკ. სანსკრიტი
საპირისპ. საპირისპირო
საუბ. საუბრული
საშ. საშუალი
სახ. სახელი
სახელობ. სახელობითი (ბრუნვა)
სვან. სვანური
სინონ. სინონიმი
სირ. სირიული
სიტყვ. მას. სიტყვის მასალა
სკოლ. სასკოლო
სპარ. სპარსული
სპეც. სპეციალური
სპორ. სპორტი
სტამბ. სტამბისა, სტამბური
სტატ. სტატიკური
სუბ. სასუბიექტო (ქცევა)
ტექ. ტექნიკური
უარყ. უარყოფითი
უმართებ. უმართებულო
უპატივც. უპატივცემლობისა
უსრ. უსრული
უცხ. უცხოური
ფალ. ფალაური
ფეიქ. საფეიქრო
ფიგურ. ფიგურალური
ფიზიოლ. ფიზიოლოგია
ფილოლ. ფილოლოგია
ფილოს. ფილოსოფია
ფინ. საფინანსო
ფონეტ. ფონეტიკა
ფოტოგრ. ფოტოგრაფია
ფრან. ფრანგული
ფსიქ. ფსიქოლოგია
ფშ. ფშაური
ქალაქ. ქალაქური
ქართლ. ქართლური
ქვ.-იმერ. ქვემო-იმერული
ქიზ. ქიზიყური
ქიმ. ქიმია
ქც. ქცევა
შდრ. შეადარე
შეკვეც. შეკვეცით, შეკვეცილი  
შემოკლ. შემოკლებით, შემოკლებული
შორისდ. შორისდებული
ჩართ. ჩართული
ჩვენებ. ჩვენებითი (ნაწილ., ნაცვალსახ.)
ძვ. ძველი
ძვ.-ებრ. ძველ-ებრაული
წიგნ. წიგნური
წოდ. წოდებითი
წყევ. წყევლა
ჭადრ. ჭადრაკი
ხალხ. ხალხური
ხევს. ხევსურული
ხელოვნ. ხელოვნური
ხელოვნ.-მც. ხელოვნებათმცოდნეობა
ხელსაქ. ხელსაქმე

ანმარტებითი ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის და ენის მოდელირების ასოციაციის ერთობლივ პროექტს წარმოადგენს. იგი შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდმა დააფინანსა.  

განმარტებითი ლექსიკონის ა, ბ, გ და ე ასოები შეტანილია ლექსიკონის ახალი რედაქციის, ხოლო დანარჩენი ასოები – ძველი რედაქციის მიხედვით.   მეთაური სიტყვა
   სიტყვა სტატია
სულ ბაზაში მოიპოვება: 129755 ჩანაწერი