...

განმარტებითი ლექსიკონის დახმარება

ძიებისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ რეგულარული გამოსახულებები:

* - აღნიშნავს ასოთა ნებისმიერ თანამიმდევრობას
& - აღნიშნავს "და" კავშირს
+ - აღნიშნავს "ან" კავშირს

თუ რეგულარული გამოსახულება შეიცავს "და" ან "ან" კავშირებს, აუცილებლად
გამოიყენთ ფრჩხილები.

გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამის მოხმარების გაადვილების მიზნით:
მეთაური სიტყვის ველში ტექსტის შეყვანისას ავტომატურად იგულისხმება, რომ მას
მოსდევს *
განმარტების ველში ტექსტის შეყვანისას ავტომატურად იგულისხმება, რომ მას წინ უსწრებს
* და მოსდევს *.

 

მაგალითი:
მეთაური სიტყვა: ა
განმარტება: ((გრიშ)+(აკაკი))
შედეგი: ყველა სიტყვა-სტატია, რომლის მეთაური სიტყვა იწყება "ა"-ზე და განმარტებაში
მოყვანილია გრიშაშვილის ან აკაკის ილუსტრაცია